Diavetítő
Naptár

 


 

    A Biblia arra tanít, hogy öltözködjünk egyszerűen. "Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben... ékesítsék magukat" (1Tim 2:9). A Szentírás tehát tiltja a hivalkodó öltözködést, a rikító színeket, a pazarló csecsebecséket. Semmi olyan viselet, amelynek az a célja, hogy viselője magára vonja mások figyelmét, vagy hogy csodálatot keltsen, nem egyeztethető össze az Isten Igéje által helyeselt szerény megjelenéssel.
  Öltözetünk ne legyen költséges, "arannyal vagy gyöngyökkel" ékesített" (9. vers)!
  A pénzt letétbe kaptuk Istentől, de nem azért, hogy hiúságunkra vagy nagyravágyásunk kielégítésére fordítsuk. A pénz Isten gyermekei kezében táplálék az éhezőknek és ruha a mezíteleneknek; oltalom az elnyomottaknak, gyógyszer a betegeknek, és eszköz arra, hogy hirdessék az evangéliumot a szegényeknek. Sok embert boldoggá tehetsz, ha bölcsen használod fel azt az eszközt, ami most kérkedésre megy el. Gondolkozz el Krisztus életén! Tanulmányozd jellemét, és osztozz önmegtagadásában!
  Az állítólagos keresztény világ ékszerekre és fölöslegesen drága ruhákra annyit költ, amennyiből táplálni lehetne minden éhezőt, és fel lehetne ruházni a mezíteleneket. Divat és hivalkodás emészti fel azokat az eszközöket, amelyekkel enyhíteni lehetne a szegénységet és a szenvedést. A divatozás megfosztja a világot a Megváltó szeretetének evangéliumától. A misszió lankadtan működik. Tömegek pusztulnak el a keresztény tanítások hiányában. Szomszédságunkban és távoli országokban tudatlan pogányok tanításra és megmentésre várnak. Míg Isten gazdagon szórja ajándékait a földre; és megtölti minden jóval annak tárházait, és míg bőven ontja igazságának megmentő ismeretét, hogyan hagyhatjuk, hogy özvegyek és árvák, betegek és szenvedők, tudatlanok
  
  és megmentendők jajkiáltása szálljon az ég felé? Milyen mentséget találunk erre? Az ítélet napján, amikor szemtől szembe állunk majd Jézussal, aki életét adta e szűkölködőkért, milyen mentséget hoznak fel azok, akik idejüket és pénzüket Isten által megtiltott élvezetekre fecsérlik? Nem ez lesz-e Krisztus szava hozzájuk: "Éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; ... mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem" (Mt 25:42-43)?
  Míg ruházatunk szerény és egyszerű, legyen jó minőségű anyagból való, előnyös színű, szolgálathoz illő. Inkább tartós legyen, mint hivalkodó! Melegítsen és védjen. A Példabeszédek könyvének bölcs asszonya: "Nem félti háza népét a hóeséskor sem; mert egész háza népe meleg ruhába öltözött" (Péld 31:21- új prot. ford.).
  Ruhánk legyen tiszta! A piszkos ruha egészségtelen; beszennyezi a testet és a lelket. "Ti Isten temploma vagytok... Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten" (1Kor 3:16-17).
  A ruha legyen minden szempontból egészséges! Isten azt kívánja, hogy "légy egészséges" - testben és lélekben. Isten munkatársaiként vigyázzunk testünk és lelkünk egészségére! Az egészséges öltözködés mindkettőt elősegíti.
  Ruhánk hordja magán a természetes egyszerűség báját, szépségét és célszerűségét! Krisztus óva int bennünket az élet hiúságaitól, de nem természetes bájától és szépségétől. A mező virágaira, a tisztaságát kibontó liliomra mutatva ezt mondta: "Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy" (Mt 6:29). Krisztus így szemlélteti a természet világával azt a szépséget, amelyet a menny értékel: az igénytelen bájt, az egyszerűséget, a tisztaságot, a célszerűséget, amellyel ruházatunk kivívja az Ő tetszését.
  Krisztus arra szólít fel bennünket, hogy a legszebb ruhába öltöztessük lelkünket. Nincs külső dísz, amely felérne annak "a szelíd és csendes léleknek" az értékével és szépségével, "ami igen becses az Isten előtt" (1Pt 3:4).
  Milyen drágák ezek az ígéretek a Megváltó elveire figyelő embernek:
  "Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok?... Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten;
  
  nem sokkal inkább-é titeket?... Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok:... Mivel ruházkodjunk?... Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek" (Mt 6:28-33).
  "Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik" (Ésa 26:3).
  Mennyire elüt ettől az a kimerültség, békétlenség, kóros és szánalmas állapot, amely a divat uralmának a következménye! Micsoda ellentétben áll a Szentírásban megadott alapelvekkel sok, divat diktálta viselet! Gondolj csak az elmúlt néhány évszázad, vagy akár az elmúlt néhány évtized divatirányzataira! Hányat tartanánk szemérmetlennek őket, ha nem lennének divatosak! Hányról mondanánk, hogy nem való jó ízlésű, istenfélő, önmagára valamit is adó asszonynak!
  Az öltözetnek csupán a divat kedvéért való változtatását Isten Igéje nem hagyja jóvá. A változó divat és a gonddal összeállított, költséges díszítések tékozolják a gazdagok idejét és pénzét, szellemi és lelki erejét; a közép- és szegény osztályokra pedig súlyos terhet rónak. Sokan, akik még a megélhetésre valót is alig tudják megkeresni, és akik egyszerű ruhájukat maguk is meg tudnák varrni, kénytelenek varrónőt igénybe venni, hogy divatosak lehessenek. Sok szegény leány egy elegáns köntös kedvéért megfosztja magát a meleg alsóneműtől, és életével fizeti meg a büntetést. Sokan mások, a gazdagok hivalkodását és eleganciáját megkívánva, becstelen és szégyenteljes útra csábulnak. Sok család nélkülözi a kényelmet, sok férfi sikkasztásra vetemedik, vagy anyagi csődbe jut, hogy kielégíthesse felesége vagy gyermekei túlzó igényeit.
  Sok asszonynak, aki kénytelen a saját és gyermekei részére divat követelte elegáns kosztümöt készíteni, szüntelen robotolás az élete. Sok gyenge idegzetű, reszkető kezű anya keményen dolgozik bele az éjszakába azért, hogy gyermekei ruháját olyan díszekkel lássa el, ami semmivel sem járul hozzá az egészséghez, a kényelmességhez és a szépséghez. A divat kedvéért feláldozza egészségét és azt a nyugalmat, ami pedig nagyon fontos ahhoz, hogy gyermekeit jól irányítsa. Elhanyagolja értelmének és belső világának művelését. A lélek pedig elkorcsosul.
  Az anyának nincs ideje a testi fejlődés elveinek tanulmányozására; arra, hogy megtudja, hogyan vigyázzon gyermekei egészségére. Nincs
  
  ideje értelmi és lelki szükségleteik kielégítésre, nincs ideje apró csalódásaik és próbáik megértésére, sem arra, hogy részt vegyen tevékenységükben és osztozzék érdeklődésükben.
  A gyermekek - szinte mihelyt a világra jönnek - máris a divat hatása alá kerülnek. Többet hallanak az öltözködésről, mint Megváltójukról. Látják, hogy anyjuk nagyobb buzgósággal tanulmányozza a divatlapokat, mint a Bibliát. Nagyobb fontosságot tulajdonítanak a ruhával való hivalkodásnak, mint a jellem fejlődésének. A szülők és a gyermekek nem ismerik meg az élet legjobb, legszebb és legigazabb dolgait. A divat kedvéért elhanyagolják az eljövendő életre való felkészülést.
  A minden jónak ellenségét kell a divat szüntelen változása mögött keresnünk. Leghőbb vágya az, hogy Istent megszomorítsa és meggyalázza az emberek bajba és romlásba sodrásával. Ennek egyik leghatásosabb eszköze: a divat, amely gyengíti az embert testileg, szellemileg és lelkileg.
  A nők súlyos betegségeknek vannak kitéve, és szenvedésüket jórészt öltözködésük módja fokozza. Ahelyett, hogy egészségüket az elkerülhetetlen, keserves körülményekre őriznék, sok esetben nemcsak egészségüket áldozzák fel rossz szokásaikkal, hanem életüket is. Gyermekeiknek pedig megrokkant szervezet, rossz szokások és hamis eszmék nyűgét hagyják örökségül.
  A divat követésének egyik költséges és káros eszköze a földet söprő szoknya. Tisztátalan, kényelmetlen, kellemetlen, egészségtelen - mindez és még ennél is több, igaz a földet söprő szoknyáról. Ostoba dolog, egyrészt a felesleges többletanyag, másrészt a szükségtelen hosszúság miatt. Aki csak látott olyan asszonyt, aki csomagokkal teli kézzel földet söprő szoknyában próbált lépcsőkön fel-le lépni, villamosra felszállni, tömegen áttörni, esőben vagy sáros úton járni, annak nincs szüksége e ruhadarab kellemetlen és kényelmetlen voltának további bizonyítékaira.
  E szoknyák viseléséből származó másik súlyos rossz, hogy az anyag súlyát a csípőnek kell tartania. Ez a nagy súly összenyomja és lehúzza a belső szerveket, legyengíti a gyomrot, fáradságérzetet kelt, görnyedtségre hajlamosít, összeszorítja a tüdőt, és nehezíti a légzést.
  Az utóbbi években olyan sok szó esett a derék összenyomásából eredő veszélyekről, hogy kevés ember előtt lehet ismeretlen ez a dolog. De olyan nagy a divat hatalma, hogy ez a veszély továbbra is fennáll. Ezzel a gyakorlattal asszonyok és fiatal lányok kimondhatatlan károkat
  
  okoznak maguknak. Az egészség szempontjából lényeges, hogy a mellkasnak legyen helye a maximális kitágulásra, és a tüdő tudjon mélyen lélegezni. A tüdő összenyomásával csökken a beszívott oxigén mennyisége. A vér nem igazán frissül fel, és visszamaradnak az elhasznált, mérgező anyagok, amelyeknek a tüdőn keresztül kellett volna eltávozniuk. Ezenkívül a keringés is gátolva van, a belső szervek összenyomódnak, így nem tudják megfelelően végezni munkájukat.
  A szoros fűzés nem javít az alakon. A testi szépség egyik fő eleme a szimmetria, a testrészek harmonikus aránya. A testi fejlődés helyes modellje nem a francia varrónők által megrajzolt alakokon látható, hanem az Isten törvényei - a természet törvényei - szerint kialakított emberi formában. Isten minden szépség szerzője, és csak akkor közelítünk az igazi szépség mintaképéhez, ha a mennyei eszményképre figyelünk.
  Egy másik rossz szokás a ruhadarabok aránytalan elosztása; míg a test egyes részeit a kelleténél jobban felöltöztetjük, egyéb részeit pedig nem eléggé takarjuk. Különösen a végtagokat kell meleg ruhával védeni a hidegtől, mert távol esnek a létfontosságú szervektől. Nem lehet egészséges az az ember, akinek a végtagjai állandóan hidegek; mert ha ott nagyon kevés a vér, akkor a test többi részében túl sok. Tökéletes egészséghez tökéletes vérkeringés kell; de ez lehetetlen, ha háromszor-négyszer vastagabb ruha van a test létfontosságú szervei táján, mint a végtagokon.
  Nagyon sok nő azért ideges és elcsigázott, mert megfosztja magát a tiszta levegőtől, és nem mozog eleget. A tiszta levegőn a vér felfrissül, a mozgás pedig élénkíti az erőt és az egészséget adó, éltető vérkeringést. Sok nő végleg megrokkan, holott jó egészségnek örvendhetne; sokan meghalnak tüdővészben vagy más betegségben, pedig végigélhetnék rendelt idejüket, ha az egészség elvei szerint öltözködnének, és a szabadban sokat mozognának.
  Hogy igazán egészségesen tudjunk öltözködni, tanulmányozzuk alaposan a test különböző részeinek szükségleteit! Az éghajlatot, a környezetet, az egészségi állapotot, az életkort és a foglalkozást - mind tekintetbe kell venni. Minden ruhadarabnak lazán kell a testet borítania, hogy ne akadályozza sem a vérkeringést, sem a szabad, teljes, természetes légzést. Minden, amit hordunk, legyen olyan bő, hogy amikor felemeljük karunkat, a ruhánk is követni tudja minden mozdulatunkat.
  
  A gyenge fizikumú nők sokat tehetnek önmagukért ésszerű öltözködéssel és mozgással. Tornázzanak a szabadban a kinti mozgáshoz alkalmas öltözékben. Először óvatosan, majd erejükhöz mérten egyre többet. Ilyen életmóddal sokan visszanyerhetik egészségüket, és vállalhatják részüket a világban.
  
  A divattól való függetlenség
  
  A divat követelésének kielégítése helyett legyen a nőknek elég bátorságuk egészségesen és egyszerűen öltözködni! A feleség és anya ne legyen pusztán házi rabszolga, hanem szakítson időt az olvasásra, a tájékozottság fenntartására, arra, hogy férjének segítőtársa legyen, és hogy gyermekei szellemi fejlődését figyelemmel kísérje! Használja ki bölcsen a jelen lehetőségeit, hogy magasabb rendű élethez segítse szeretteit! Szakítson időt arra, hogy drága Megváltójával mint társával és meghitt barátjával járjon a mindennapokban! Szakítson időt Isten Igéjének tanulmányozására, és arra, hogy gyermekeivel kimenjen a rétre, és Isten alkotásainak szépségéből tanuljon!
  Legyen mindig vidám és derűlátó! Ne töltse minden idejét véget nem érő varrással, hanem a napi feladatok elvégzése után tegye az estét kellemes együttlétté, családi találkozássá! Így sok férfi inkább választaná családja társaságát, mint a klubokét és szalonokét. Ez sok fiút visszatartana az utcán való csavargástól vagy a sarki italbolttól. Sok kislányt őrizne meg a könnyelmű, csalóka társaságoktól. A család befolyása azzá lenne szülőknek és gyermekeknek, ami Isten szándékában állt - élethossziglani áldássá.